Ekstraordinær generalforsamling!

Ekstraordinær generalforsamling den 9. maj 2016 i Hirtshals Rideklub.


Tilstede på generalforsamlingen var den fungerende bestyrelse, bestående af konstitueret formand Michael Andreasen, Birgitte Krogsgaard, Majbrit Juhl Hansen og Diana Larsen. Laura Larsen var ikke til stede.


Herudover deltog medlemmer, der i alt talte 29 stemmer.


Dagsorden blev herefter afviklet således:


 • Valg af dirigent.
  • Michael Andreasen bød velkommen og foreslog som dirigent Helle Vinther, der enstemmigt valgtes.
  • Dirigenten konstaterede, at der var sket indkaldelse via hjemmesiden og facebook torsdag, den 28. april 2016.
  • Dirigenten forespurgte, om nogen havde noget at indvende mod, at generalforsamlingen betragtedes som lovligt indkaldt. Da dette ikke var tilfældet, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.


 • Formandens beretning.
  • Formandens beretning er afgivet og godkendt ved generalforsamlingen den 22. februar.


 • Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  • Michael Andreasen gennemgik regnskabet.
  • Der blev påpeget en fejl i regnskabet. Dette vil blive rettet, hvorefter regnskabet vil blive påført revisorpåtegning.
  • Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.


 • Fastsættelse af kontingent.
  • Det blev ved generalforsamlingen den 22. februar vedtaget, at det skulle være uændret, så dette punkt er færdigbehandlet.


 • Behandling af indkomne forslag.
  • A. Ændring af vedtægternes § 8 – antal bestyrelsesmedlemmer ændret fra 5-7 til 5.
   • Forslaget er vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. februar.
   • Forslaget blev enstemmigt vedtaget, således at bestyrelsen fra næste år alene skal bestå af 5 medlemmer.
  • B. Mulighed for køb af familiemedlemskab dækkende op til 3 medlemmer.
   • Forslaget kan ikke vedtages, da det ikke er vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. februar. Da blev det kun vedtaget, at bestyrelsen skal arbejde videre med emnet.
   • Det er ikke nødvendigt med en vedtægtsændring. Et familiemedlemskab kan besluttes af bestyrelsen, og så kan det tages med under punkt 4 – Fastsættelse af kontingent – til næste ordinære generalforsamling.


 • Eventuelt valg af repræsentanter til repræsentantskabet i ”Den selvejende institution Hirtshals Ridecenter”.
  • Dette punkt blev vedtaget ved den ordinære generalforsamling den 22. februar 2016.
  • Der var ingen indvendinger herimod, hvorfor dette valg anses for endeligt.


 • Juniormedlemmernes eventuelle valg af bestyrelsesrepræsentant.
  • Laura Larsen blev valgt af juniormedlemmerne ved generalforsamlingen den 22. februar, og dette punkt er således behandlet.


 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  • Der er allerede én valgt til bestyrelsen, nemlig Laura Larsen.
  • Herefter skal der vælges 6 til bestyrelsen.
  • Majbritt Juhl Hansen ønsker ikke genvalg.
  • På valg er: Michael Andreasen, Birgitte Krogsgaard, Diana Larsen, Lene Engbjerg, Anja Bjerrum Jensen og Torben Jensen.
  • Der var ikke yderligere forslag, og alle ovennævnte blev derfor valgt.
  • Bestyrelsen er herefter Michael Andreasen, Birgitte Krogsgaard, Diana Larsen, Lene Engbjerg, Laura Larsen, Anja Bjerrum Jensen og Torben Jensen.


 • Valg af 2 suppleanter.
  • Der var ingen, der ønskede at stille op som suppleant.
  • Bestyrelsen er nu på 7 medlemmer, hvor den i henhold til gældende vedtægter skal være på 5-7, og ved næste generalforsamling alene på 5. Valg af suppleanter udsættes derfor.


 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  • Ved den ordinære generalforsamling den 22. februar 2016 blev Annika Larsen og Anja Bjerrum Jensen valgt som revisor og Heidi Eystberg som revisorsuppleant.
  • Da Annika Larsen er ansat som staldmester i Hirtshals Rideklub, kan hun ikke vælges som revisor.
  • Da Anja Bjerrum Jensen nu er valgt ind i bestyrelsen, kan hun heller ikke vælges som revisor.
  • Der skal derfor vælges to nye revisor.
  • Der var ingen, der ønskede at stille op.
  • Det blev vedtaget, at Michael Andreasen vil tage kontakt til to mulige revisoremner.


 • Eventuelt.
  • Der henvises til referat fra ordinær generalforsamling den 22. februar.
  • Lise-Lotte Nielsen har trukket sig fra Cafeteriaudvalget siden sidste møde og Ida Villadsen ønsker at være med i stævnehjælpsudvalget.


Formanden takkede for generalforsamlingens afvikling.


Generalforsamlingen hævet kl. 20.00.

Del siden